گاماراد مرکز تخصصی آموزش دوره های بازرسی فنی مرکز تخصصی بازرسی فنی و مهندسی جوش مرکز تخصصی آموزش دوره های بازرسی فنی و تست های غیر مخرب دارنده تائید صلاحیت جوش از سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران دارنده تائید صلاحیت از شرکت ملی گاز ایران در زمینه بازرسی جوش و تست های غیر مخرب دارنده تائیدیه مرکز آموزش استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در زمینه فنی و مهندسی در رشته ساختمان و سیستم های مدیریت کیفیت در سطح ملی http://gammarad.mihanblog.com 2017-11-22T15:19:38+01:00 text/html 2017-09-18T03:56:35+01:00 gammarad.mihanblog.com سمانه كفاییان ​دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش نیمسال دوم 1396 شرکت گاماراد http://gammarad.mihanblog.com/post/182 <div><br></div><div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px;"><div dir="rtl" style="text-align: center;"><b><br></b></div><div dir="rtl" style="text-align: center;"><b><br></b></div><div dir="rtl" style="text-align: center;"><b><br></b></div><div dir="rtl" style="text-align: center;"><b><br></b></div><div dir="rtl" style="text-align: center;"><b><br></b></div><div dir="rtl" style="text-align: center;"><b><font color="#0000ff" face="tahoma, sans-serif" size="4"><a href="http://s9.picofile.com/file/8306743342/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%B4_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%8596_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en-GB&amp;q=http://s9.picofile.com/file/8306743342/%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2585_%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4%25DB%258C_%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2587_%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C_%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25B4_%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584_%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%258596_%25D8%25B4%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA_%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AF.pdf.html&amp;source=gmail&amp;ust=1505809381390000&amp;usg=AFQjCNGSSFORh_5sXMgm3KPXX92VM6H7Lg" style="color: rgb(17, 85, 204);">​دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش نیمسال دوم 1396 شرکت گاماراد&nbsp;</a></font></b></div></div><div dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; text-align: center;"><b><font color="#0000ff" face="tahoma, sans-serif" size="4"><a href="http://s9.picofile.com/file/8306743342/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%B4_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%8596_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en-GB&amp;q=http://s9.picofile.com/file/8306743342/%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2585_%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4%25DB%258C_%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2587_%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C_%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25B4_%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584_%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%258596_%25D8%25B4%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA_%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AF.pdf.html&amp;source=gmail&amp;ust=1505809381390000&amp;usg=AFQjCNGSSFORh_5sXMgm3KPXX92VM6H7Lg" style="color: rgb(17, 85, 204);">​دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش نیمسال دوم 1396 شرکت گاماراد&nbsp;</a></font></b><b><br></b></div><div dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; text-align: center;"><b><font color="#0000ff" face="tahoma, sans-serif" size="4"><a href="http://s9.picofile.com/file/8306743342/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%B4_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%8596_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en-GB&amp;q=http://s9.picofile.com/file/8306743342/%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2585_%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4%25DB%258C_%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2587_%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C_%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25B4_%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584_%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%258596_%25D8%25B4%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA_%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AF.pdf.html&amp;source=gmail&amp;ust=1505809381390000&amp;usg=AFQjCNGSSFORh_5sXMgm3KPXX92VM6H7Lg" style="color: rgb(17, 85, 204);">​دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش نیمسال دوم 1396 شرکت گاماراد&nbsp;</a></font></b><b><br></b></div><div dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; text-align: center;"><b><font color="#0000ff" face="tahoma, sans-serif" size="4"><a href="http://s9.picofile.com/file/8306743342/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%B4_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%8596_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en-GB&amp;q=http://s9.picofile.com/file/8306743342/%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2585_%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4%25DB%258C_%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2587_%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C_%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25B4_%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584_%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%258596_%25D8%25B4%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA_%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AF.pdf.html&amp;source=gmail&amp;ust=1505809381390000&amp;usg=AFQjCNGSSFORh_5sXMgm3KPXX92VM6H7Lg" style="color: rgb(17, 85, 204);">​دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش نیمسال دوم 1396 شرکت گاماراد&nbsp;</a></font></b></div></div> text/html 2017-07-31T02:26:06+01:00 gammarad.mihanblog.com سمانه كفاییان دوره آموزشیVT , CWI تاریخ شروع :شنبه 13 آبان 96 http://gammarad.mihanblog.com/post/181 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8268120084/stand_12.jpg"></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 26pt; color: black;"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 26pt; color: black;">شرکت گاماراد برگزار کننده&nbsp;<br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 26pt; color: black;"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 26pt; color: black;"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 36pt;">دوره آموزشی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 36pt;"><font color="#222222">VT , CWI</font></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span dir="LTR" style="font-size: 36pt; color: rgb(34, 34, 34);"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; color: rgb(204, 0, 0);">تاریخ شروع :شنبه 13/آبان/1396<br>مدت دوره :5روز</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; direction: rtl;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: Cambria, serif; color: rgb(204, 0, 0);"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(80, 0, 80);">&nbsp;<u></u><u></u></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; color: rgb(34, 34, 34); direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(80, 0, 80);"><br></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; text-align: center; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(80, 0, 80);"><br></span></p><div style="font-size: 12.8px;"><div dir="rtl" style="text-align: center;"><b><font color="#0000ff" face="tahoma, sans-serif" size="4"><a href="http://s9.picofile.com/file/8306743342/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%B4_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%8596_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en-GB&amp;q=http://s9.picofile.com/file/8306743342/%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2585_%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4%25DB%258C_%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2587_%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C_%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25B4_%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584_%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%258596_%25D8%25B4%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA_%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AF.pdf.html&amp;source=gmail&amp;ust=1505809381390000&amp;usg=AFQjCNGSSFORh_5sXMgm3KPXX92VM6H7Lg" style="color: rgb(17, 85, 204);">​دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش نیمسال دوم 1396 شرکت گاماراد&nbsp;</a></font></b></div></div><div dir="rtl" style="font-size: 12.8px; text-align: center;"><b><font color="#0000ff" face="tahoma, sans-serif" size="4"><a href="http://s9.picofile.com/file/8306743342/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%B4_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%8596_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en-GB&amp;q=http://s9.picofile.com/file/8306743342/%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2585_%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4%25DB%258C_%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2587_%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C_%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25B4_%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584_%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%258596_%25D8%25B4%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA_%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AF.pdf.html&amp;source=gmail&amp;ust=1505809381390000&amp;usg=AFQjCNGSSFORh_5sXMgm3KPXX92VM6H7Lg" style="color: rgb(17, 85, 204);">​دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش نیمسال دوم 1396 شرکت گاماراد&nbsp;</a></font></b><b><br></b></div><div dir="rtl" style="font-size: 12.8px; text-align: center;"><b><font color="#0000ff" face="tahoma, sans-serif" size="4"><a href="http://s9.picofile.com/file/8306743342/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%B4_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%8596_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en-GB&amp;q=http://s9.picofile.com/file/8306743342/%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2585_%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4%25DB%258C_%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2587_%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C_%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25B4_%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584_%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%258596_%25D8%25B4%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA_%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AF.pdf.html&amp;source=gmail&amp;ust=1505809381390000&amp;usg=AFQjCNGSSFORh_5sXMgm3KPXX92VM6H7Lg" style="color: rgb(17, 85, 204);">​دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش نیمسال دوم 1396 شرکت گاماراد&nbsp;</a></font></b><b><br></b></div><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; text-align: center; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(80, 0, 80);"><b style="font-size: 12.8px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif;"><font color="#0000ff" face="tahoma, sans-serif" size="4"><a href="http://s9.picofile.com/file/8306743342/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%B4_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%8596_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en-GB&amp;q=http://s9.picofile.com/file/8306743342/%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2585_%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4%25DB%258C_%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2587_%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C_%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25B4_%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584_%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%258596_%25D8%25B4%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA_%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AF.pdf.html&amp;source=gmail&amp;ust=1505809381390000&amp;usg=AFQjCNGSSFORh_5sXMgm3KPXX92VM6H7Lg" style="color: rgb(17, 85, 204);">​دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش نیمسال دوم 1396 شرکت گاماراد&nbsp;</a></font></b>&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; text-align: center; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(80, 0, 80);"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; text-align: center; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(80, 0, 80);"><b style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="font-family: &quot;B Titr&quot;; color: rgb(192, 0, 0);">​</span></b><b style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: Cambria, serif; color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;</span></b><a href="https://www.asnt.org/MajorSiteSections/Certification/Certificate_Holders/Results.aspx?searchType=Individual&amp;lastName=ferdows&amp;state=&amp;country=&amp;programTypeKey=&amp;recordNumber=" target="_blank" style="color: rgb(17, 85, 204); text-decoration-line: none; outline: none; font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 22pt;"><span style="color: rgb(0, 112, 192); outline: none; font-size: 22pt;">مدرسین دوره</span><font color="#1155cc" face="B Titr"><span dir="LTR" style="font-size: 22pt;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 22pt;"></span></font><span lang="EN-US" dir="LTR" style="color: rgb(0, 112, 192); outline: none; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 22pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;:&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 112, 192); outline: none; font-size: 22pt;">کارشناسان سطح</span><font color="#1155cc" face="B Titr"><span dir="LTR" style="font-size: 22pt;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 22pt;"></span></font><span lang="EN-US" dir="LTR" style="color: rgb(0, 112, 192); outline: none; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 22pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;ASNT III&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 112, 192); outline: none; font-size: 22pt;">و</span><font color="#1155cc" face="B Titr"><span dir="LTR" style="font-size: 22pt;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 22pt;"></span></font><span lang="EN-US" dir="LTR" style="color: rgb(0, 112, 192); outline: none; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 22pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;ISO 9712</span></a></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; text-align: center; direction: rtl;"><br></p></div><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">به دلیل محدود بودن ظرفیت دوره های آموزشی فوق</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">اولویت با ثبت نام کنندگان قطعی می باشد.</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">از اینکه مرکز آموزشی گاماراد را به عنوان مجری آموزشی خود ا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>​</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">نتخاب</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">می کنید متشکریم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0);"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><br></p><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><div dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Samaneh Kafaeiyan</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Training Manager</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Gamma Rad</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Phone + 98 21 &nbsp;442 981 74</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Mobile + 98 91 &nbsp;013 067 37</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Fax &nbsp; &nbsp; + 98 21 &nbsp;442 981 75</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div></div></div> text/html 2017-05-29T05:34:28+01:00 gammarad.mihanblog.com سمانه كفاییان شرکت گاماراد برگزار کننده دوره آموزشیPT,MT تاریخ شروع : شنبه 15/ مهر/1396 http://gammarad.mihanblog.com/post/180 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8268120084/stand_12.jpg" alt="" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11px; font-family: Mihan-IransansBold;"></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 26pt; color: black;">شرکت گاماراد برگزار کننده&nbsp;<br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 26pt; color: black;"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 26pt; color: black;"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 36pt; color: black;">دوره آموزشی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 36pt; color: rgb(34, 34, 34);">PT,MT</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 36pt; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; color: rgb(34, 34, 34);"></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span dir="LTR" style="font-size: 36pt; color: rgb(34, 34, 34);"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; color: rgb(204, 0, 0);">تاریخ شروع : شنبه 15/ مهر/1396<br>مدت دوره :6روز</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; color: rgb(204, 0, 0);"><br></span></b></font></p><div><font size="5"><br></font></div><div><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px;"><div dir="rtl" style="text-align: center;"><b><font color="#0000ff" face="tahoma, sans-serif" size="4"><a href="http://s9.picofile.com/file/8306743342/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%B4_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%8596_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en-GB&amp;q=http://s9.picofile.com/file/8306743342/%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2585_%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4%25DB%258C_%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2587_%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C_%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25B4_%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584_%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%258596_%25D8%25B4%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA_%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AF.pdf.html&amp;source=gmail&amp;ust=1505809381390000&amp;usg=AFQjCNGSSFORh_5sXMgm3KPXX92VM6H7Lg" style="color: rgb(17, 85, 204);">​دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش نیمسال دوم 1396 شرکت گاماراد&nbsp;</a></font></b></div></div><div dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; text-align: center;"><b><font color="#0000ff" face="tahoma, sans-serif" size="4"><a href="http://s9.picofile.com/file/8306743342/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%B4_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%8596_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en-GB&amp;q=http://s9.picofile.com/file/8306743342/%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2585_%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4%25DB%258C_%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2587_%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C_%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25B4_%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584_%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%258596_%25D8%25B4%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA_%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AF.pdf.html&amp;source=gmail&amp;ust=1505809381390000&amp;usg=AFQjCNGSSFORh_5sXMgm3KPXX92VM6H7Lg" style="color: rgb(17, 85, 204);">​دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش نیمسال دوم 1396 شرکت گاماراد&nbsp;</a></font></b><b><br></b></div><div dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; text-align: center;"><b><font color="#0000ff" face="tahoma, sans-serif" size="4"><a href="http://s9.picofile.com/file/8306743342/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%B4_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%8596_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en-GB&amp;q=http://s9.picofile.com/file/8306743342/%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2585_%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4%25DB%258C_%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2587_%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C_%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25B4_%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584_%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%258596_%25D8%25B4%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA_%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AF.pdf.html&amp;source=gmail&amp;ust=1505809381390000&amp;usg=AFQjCNGSSFORh_5sXMgm3KPXX92VM6H7Lg" style="color: rgb(17, 85, 204);">​دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش نیمسال دوم 1396 شرکت گاماراد&nbsp;</a></font></b><b><br></b></div><div dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; text-align: center;"><b><font color="#0000ff" face="tahoma, sans-serif" size="4"><a href="http://s9.picofile.com/file/8306743342/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%B4_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%8596_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en-GB&amp;q=http://s9.picofile.com/file/8306743342/%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2585_%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4%25DB%258C_%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2587_%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C_%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25B4_%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584_%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%258596_%25D8%25B4%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA_%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AF.pdf.html&amp;source=gmail&amp;ust=1505809381390000&amp;usg=AFQjCNGSSFORh_5sXMgm3KPXX92VM6H7Lg" style="color: rgb(17, 85, 204);">​دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش نیمسال دوم 1396 شرکت گاماراد&nbsp;</a></font></b></div></div><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">به دلیل محدود بودن ظرفیت دوره های آموزشی فوق</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">اولویت با ثبت نام کنندگان قطعی می باشد.</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">از اینکه مرکز آموزشی گاماراد را به عنوان مجری آموزشی خود ا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>​</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">نتخاب</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">می کنید متشکریم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><br></p><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><div dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Samaneh Kafaeiyan</font></div><div style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Training Manager</font></div><div style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Gamma Rad</font></div><div style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Phone + 98 21 &nbsp;442 981 74</font></div><div style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Mobile + 98 91 &nbsp;013 067 37</font></div><div style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Fax &nbsp; &nbsp; + 98 21 &nbsp;442 981 75</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div></div></div> text/html 2017-05-25T01:04:13+01:00 gammarad.mihanblog.com سمانه كفاییان شرکت گاماراد - چگونه در جلسات مصاحبه عالی باشیم http://gammarad.mihanblog.com/post/179 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8295867992/MOZAKEREH.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 26pt; color: black;">شرکت گاماراد برگزار کننده&nbsp;<br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 26pt; color: black;"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 26pt; color: black;"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 48px;"><b>دوره چگونه در مصاحبه عالی باشیم .</b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; color: rgb(204, 0, 0);">تاریخ شروع : شنبه 20/ خرداد/1396<br>مدت دوره :6روز</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp; &nbsp;از ساعت 16 الی 20&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; color: rgb(204, 0, 0);"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); margin: 0px 0px 0.0001pt; font-family: arial, sans-serif; direction: rtl;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">به دلیل محدود بودن ظرفیت دوره های آموزشی فوق</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">اولویت با ثبت نام کنندگان قطعی می باشد.</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">از اینکه مرکز آموزشی گاماراد را به عنوان مجری آموزشی خود ا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>​</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">نتخاب</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">می کنید متشکریم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><br></p><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><div dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Samaneh Kafaeiyan</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Training Manager</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Gamma Rad</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Phone + 98 21 &nbsp;442 981 74</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Mobile + 98 91 &nbsp;013 067 37</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Fax &nbsp; &nbsp; + 98 21 &nbsp;442 981 75</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div></div></div></div> text/html 2017-04-16T01:18:12+01:00 gammarad.mihanblog.com سمانه كفاییان شرکت مدیریت مهندسی و بازرسی فنی گاماراد دوره آموزشیUT تاریخ شروع :پنجشنبه27 مهر 96 مدت دوره :8روز http://gammarad.mihanblog.com/post/178 <div><br></div><div><div dir="rtl" style="color: rgb(80, 0, 80); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; text-align: center;"><font color="#000000" style="font-size: xx-large; font-family: &quot;B Titr&quot;; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 31px; text-transform: uppercase;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8268120084/stand_12.jpg" style="font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: start; text-transform: none;"></font></div><div dir="rtl" style="color: rgb(80, 0, 80); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; text-align: center;"><font color="#000000" style="font-size: xx-large; font-family: &quot;B Titr&quot;; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 31px; text-transform: uppercase;"><br></font></div><div dir="rtl" style="color: rgb(80, 0, 80); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; text-align: center;"><font color="#000000" style="font-size: xx-large; font-family: &quot;B Titr&quot;; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 31px; text-transform: uppercase;">شرکت مدیریت&nbsp;</font><span style="font-size: xx-large; font-family: &quot;B Titr&quot;; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 31px; text-transform: uppercase;">مهندسی و با</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: xx-large; line-height: 31px; text-transform: uppercase;">زرسی فنی گاماراد</span></div><div dir="rtl" style="color: rgb(80, 0, 80); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: xx-large; line-height: 31px; text-transform: uppercase;"><br></span></div><div dir="rtl" style="color: rgb(80, 0, 80); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; text-align: center;"><div dir="rtl" style="font-size: 12.8px;"><div dir="RTL" align="center" style="font-family: HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0pt; direction: rtl;"><b><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 36pt;">دوره آموزشی</span></b><b><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Mihan-IransansBold, serif; font-size: 36pt;">UT</span></b></div><div dir="RTL" align="center" style="font-family: HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0pt; direction: rtl;"><b><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Mihan-IransansBold, serif; font-size: 36pt;"><br></span></b></div><div dir="RTL" align="center" style="font-family: HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0pt; direction: rtl;"><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 14pt;">تاریخ شروع :5شنبه 27/ مهر/1396&nbsp;</span></b></div><div dir="RTL" align="center" style="font-family: HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0pt; direction: rtl;"><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 14pt;"><br>مدت دوره :8روز</span></b><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 9.5pt;"></span></div><div><br></div></div><div dir="rtl" style="font-size: 12.8px;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12.8px;"><div dir="rtl" style="font-size: 12.8px;"><div align="center" style="font-size: 12.8px; color: rgb(80, 0, 80);"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: large;"><span lang="FA" style="color: rgb(192, 0, 0); font-family: &quot;B Titr&quot;;">​</span></b><b style="font-size: small;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0); line-height: 19.97px; font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;</span></b><a rel="nofollow" href="https://www.asnt.org/MajorSiteSections/Certification/Certificate_Holders/Results.aspx?searchType=Individual&amp;lastName=ferdows&amp;state=&amp;country=&amp;programTypeKey=&amp;recordNumber=" target="_blank" style="color: rgb(17, 85, 204); font-family: &quot;B Titr&quot;; font-size: 22pt;"><span style="color: rgb(0, 112, 192); text-decoration-line: none;">مدرس دوره</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR">&nbsp;</span><span dir="LTR" lang="EN-US" style="color: rgb(0, 112, 192); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; text-decoration-line: none;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;:</span><span style="color: rgb(0, 112, 192); text-decoration-line: none;">کارشناسان سطح</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="EN-US" style="color: rgb(0, 112, 192); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; text-decoration-line: none;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;ASNT III&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 112, 192); text-decoration-line: none;">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="EN-US" style="color: rgb(0, 112, 192); font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; text-decoration-line: none;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;ISO 9712</span></a>&nbsp;</div><div><br></div></div></span></div></div><div><div dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: small;"><div class="gmail_quote"><div dir="ltr"><div class="gmail_quote"><div dir="ltr"><div class="gmail_quote"><div dir="ltr"><div dir="rtl" style="text-align: center;"><div dir="rtl" style="font-size: 12.8px; color: rgb(80, 0, 80);"><div dir="ltr" style="font-size: 12.8px;"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="rtl" style="font-size: 12.8px;"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="rtl"><div dir="RTL" style="font-family: HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, &quot;Lucida Grande&quot;, sans-serif; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0pt; direction: rtl;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12.8px; direction: rtl;"><br></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; text-align: start;"><div dir="rtl" style="text-align: center;"><b><font color="#0000ff" face="tahoma, sans-serif" size="4"><a href="http://s9.picofile.com/file/8306743342/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%B4_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%8596_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en-GB&amp;q=http://s9.picofile.com/file/8306743342/%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2585_%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4%25DB%258C_%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2587_%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C_%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25B4_%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584_%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%258596_%25D8%25B4%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA_%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AF.pdf.html&amp;source=gmail&amp;ust=1505809381390000&amp;usg=AFQjCNGSSFORh_5sXMgm3KPXX92VM6H7Lg" style="color: rgb(17, 85, 204);">​دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش نیمسال دوم 1396 شرکت گاماراد&nbsp;</a></font></b></div></div><div dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px;"><b><font color="#0000ff" face="tahoma, sans-serif" size="4"><a href="http://s9.picofile.com/file/8306743342/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%B4_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%8596_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en-GB&amp;q=http://s9.picofile.com/file/8306743342/%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2585_%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4%25DB%258C_%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2587_%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C_%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25B4_%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584_%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%258596_%25D8%25B4%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA_%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AF.pdf.html&amp;source=gmail&amp;ust=1505809381390000&amp;usg=AFQjCNGSSFORh_5sXMgm3KPXX92VM6H7Lg" style="color: rgb(17, 85, 204);">​دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش نیمسال دوم 1396 شرکت گاماراد&nbsp;</a></font></b><b><br></b></div><div dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px;"><b><font color="#0000ff" face="tahoma, sans-serif" size="4"><a href="http://s9.picofile.com/file/8306743342/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%B4_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%8596_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en-GB&amp;q=http://s9.picofile.com/file/8306743342/%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2585_%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4%25DB%258C_%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2587_%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C_%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25B4_%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584_%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%258596_%25D8%25B4%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA_%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AF.pdf.html&amp;source=gmail&amp;ust=1505809381390000&amp;usg=AFQjCNGSSFORh_5sXMgm3KPXX92VM6H7Lg" style="color: rgb(17, 85, 204);">​دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش نیمسال دوم 1396 شرکت گاماراد&nbsp;</a></font></b><b><br></b></div><div dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px;"><b><font color="#0000ff" face="tahoma, sans-serif" size="4"><a href="http://s9.picofile.com/file/8306743342/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%B4_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%8596_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en-GB&amp;q=http://s9.picofile.com/file/8306743342/%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2585_%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4%25DB%258C_%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2587_%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C_%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25B4_%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584_%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%258596_%25D8%25B4%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA_%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AF.pdf.html&amp;source=gmail&amp;ust=1505809381390000&amp;usg=AFQjCNGSSFORh_5sXMgm3KPXX92VM6H7Lg" style="color: rgb(17, 85, 204);">​دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش نیمسال دوم 1396 شرکت گاماراد&nbsp;</a></font></b></div><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">به دلیل محدود بودن ظرفیت دوره های آموزشی فوق</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">اولویت با ثبت نام کنندگان قطعی می باشد.</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">از اینکه مرکز آموزشی گاماراد را به عنوان مجری آموزشی خود ا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>​</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">نتخاب</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">می کنید متشکریم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><br></p><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><div dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Samaneh Kafaeiyan</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Training Manager</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Gamma Rad</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Phone + 98 21 &nbsp;442 981 74</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Mobile + 98 91 &nbsp;013 067 37</font></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Fax &nbsp; &nbsp; + 98 21 &nbsp;442 981 75</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2017-04-16T01:13:14+01:00 gammarad.mihanblog.com سمانه كفاییان ​​​شرکت گاماراد برگزار کننده دوره آموزشیWPS & PQR تاریخ شروع : شنبه 23/ خرداد /1396 http://gammarad.mihanblog.com/post/177 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8292193784/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_wps_pqr.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span dir="LTR" style="font-size: 26pt; color: black;">​​​</span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 26pt; color: black;">شرکت گاماراد برگزار کننده&nbsp;<br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 26pt; color: black;"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 26pt; color: black;"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 36pt; color: black;">دوره آموزشی</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size: 36pt; color: rgb(34, 34, 34);">WPS &amp; PQR</span></b><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><b><span style="font-size: 36pt; color: rgb(34, 34, 34);"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span></span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 20pt; color: rgb(34, 34, 34);"></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span dir="LTR" style="font-size: 36pt; color: rgb(34, 34, 34);"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; color: rgb(204, 0, 0);">تاریخ شروع : شنبه 23/ خرداد/1396<br>مدت دوره :3روز</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; color: rgb(204, 0, 0);"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8290481068/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%B4_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%84_96_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="" title="" style="font-size: 11px;"><font face="Mihan-Koodak" size="5" color="#3333ff">دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش نیمسال اول 1396&nbsp;</font></a></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; direction: rtl;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: Cambria, serif; color: rgb(204, 0, 0);"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">به دلیل محدود بودن ظرفیت دوره های آموزشی فوق</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">اولویت با ثبت نام کنندگان قطعی می باشد.</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">از اینکه مرکز آموزشی گاماراد را به عنوان مجری آموزشی خود ا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>​</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">نتخاب</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">می کنید متشکریم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><br></p><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><div dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Samaneh Kafaeiyan</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Training Manager</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Gamma Rad</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Phone + 98 21 &nbsp;442 981 74</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Mobile + 98 91 &nbsp;013 067 37</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Fax &nbsp; &nbsp; + 98 21 &nbsp;442 981 75</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div></div></div></div> text/html 2017-03-27T03:55:28+01:00 gammarad.mihanblog.com سمانه كفاییان شرکت مدیریت مهندسی و بازرسی فنی گاماراد دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش نیمسال اول 1396 http://gammarad.mihanblog.com/post/176 <div style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8268120084/stand_12.jpg" style="text-align: start;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="5" color="#3333ff"><a href="http://s8.picofile.com/file/8290481068/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%B4_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%84_96_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="" title="">دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش نیمسال اول 1396&nbsp;</a></font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s8.picofile.com/file/8290481068/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%B4_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%84_96_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="" title=""><font face="Mihan-Koodak" size="5" color="#3333ff">دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش نیمسال اول 1396&nbsp;</font></a></div> text/html 2017-01-04T02:04:35+01:00 gammarad.mihanblog.com سمانه كفاییان تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش بهمن 1395 http://gammarad.mihanblog.com/post/174 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8281155600/%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_95.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="5"><a href="http://s9.picofile.com/file/8281155600/%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_95.jpg" target="" title="">دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش بهمن 95</a></font></div><div style="text-align: center;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8281155600/%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%B4_%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86_95.jpg" target="" title=""><font size="5">دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش بهمن 95</font></a></div> text/html 2016-09-21T03:11:23+01:00 gammarad.mihanblog.com سمانه كفاییان دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش نیمسال دوم 1395 شرکت گاماراد http://gammarad.mihanblog.com/post/171 <div dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; text-align: center;"><font face="Mihan-IransansBold" style="line-height: 17px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; font-family: arial, sans-serif; direction: rtl;"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;b titr&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; font-family: arial, sans-serif; direction: rtl;"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;b titr&quot;; color: rgb(0, 112, 192);"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; font-family: arial, sans-serif; direction: rtl;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8268120084/stand_12.jpg" alt="" style="font-family: Mihan-IransansBold;"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;b titr&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; font-family: arial, sans-serif; direction: rtl;"><font size="5"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; font-family: arial, sans-serif; direction: rtl;"><font size="5"><span dir="RTL" style="color: rgb(0, 112, 192); font-family: &quot;b titr&quot;; line-height: 31.3867px; text-decoration: none;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8268104542/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%B4_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%851395_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en-GB&amp;q=http://s9.picofile.com/file/8268104542/%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2585_%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4%25DB%258C_%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2587_%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C_%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25B4_%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584_%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%25851395_%25D8%25B4%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA_%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AF.pdf.html&amp;source=gmail&amp;ust=1474525940807000&amp;usg=AFQjCNGXvJJmlKhZ-xtEvkYR0-78CGADSA" style="color: rgb(17, 85, 204); font-family: &quot;b titr&quot;; line-height: 31.3867px;">دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش نیمسال دوم 1395 شرکت گاماراد</a></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; font-family: arial, sans-serif; direction: rtl;"><font size="5"><font face="Mihan-IransansBold" style="line-height: 17px;">&nbsp;</font></font></p><div><font face="Mihan-IransansBold" style="line-height: 17px;"><div dir="rtl" style="font-family: arial, sans-serif;"><font face="Mihan-IransansBold" style="line-height: 17px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; font-family: arial, sans-serif; direction: rtl;"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;b titr&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><a href="http://s9.picofile.com/file/8268104542/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%B4_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%851395_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en-GB&amp;q=http://s9.picofile.com/file/8268104542/%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2585_%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4%25DB%258C_%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2587_%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C_%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25B4_%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584_%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%25851395_%25D8%25B4%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA_%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AF.pdf.html&amp;source=gmail&amp;ust=1474525940807000&amp;usg=AFQjCNGXvJJmlKhZ-xtEvkYR0-78CGADSA" style="color: rgb(17, 85, 204); font-family: &quot;b titr&quot;; line-height: 31.3867px;"><span dir="RTL" style="color: rgb(0, 112, 192); text-decoration: none;">دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش نیمسال دوم 1395 شرکت گاماراد</span></a><font face="Mihan-IransansBold" style="line-height: 17px;">&nbsp;</font></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; font-family: arial, sans-serif; direction: rtl;"><font size="5"><font face="Mihan-IransansBold" style="line-height: 17px;"><br></font></font></p><div><font face="Mihan-IransansBold" style="line-height: 17px;"><div dir="rtl" style="font-family: arial, sans-serif;"><font face="Mihan-IransansBold" style="line-height: 17px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; font-family: arial, sans-serif; direction: rtl;"><br></p></font></div><div dir="rtl" style="font-size: 12.8px; font-family: arial, sans-serif;"></div></font></div></font></div><div dir="rtl" style="font-size: 12.8px; font-family: arial, sans-serif;"></div></font></div></font></div><div dir="rtl" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; text-align: center;"></div> text/html 2016-08-31T02:24:56+01:00 gammarad.mihanblog.com سمانه كفاییان شرکت گاماراد برگزار کننده دوره آموزشی بازرسی مایعات نافذ و ذرات مغناطیسی PT&MTتاریخ شروع :شنبه 21/12/1395 http://gammarad.mihanblog.com/post/169 <div><span style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span></b></font></span><img src="http://s9.picofile.com/file/8268120084/stand_12.jpg"></div><div><b style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: large; text-align: center;"><span lang="AR-SA"><br></span></b></div><div><b style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: large; text-align: center;"><span lang="AR-SA">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></b><b style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: large; text-align: center;"><span lang="AR-SA">شرکت گاماراد برگزار کننده</span></b></div><div><span style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA"><br></span></b></font></span></div><div><span style="text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></b><b><span lang="AR-SA">دوره آموزشی بازرسی مایعات نافذ و ذرات مغناطیسی PT&amp;MT</span></b><span style="line-height: 31px; text-transform: uppercase;"><br></span></font></span><div dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px; text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl; background-image: initial; background-repeat: initial;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span dir="RTL"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl; background-image: initial; background-repeat: initial;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b><span dir="LTR">&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl; background-image: initial; background-repeat: initial;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA">تاریخ شروع :شنبه 21/ اسفند/1395</span></b><span dir="LTR"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl; background-image: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl; background-image: initial; background-repeat: initial;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA">مدت دوره :6روز</span></b><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><b><span dir="LTR"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></b><span dir="LTR"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); direction: rtl; background-image: initial; background-repeat: initial;"><span dir="LTR"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); direction: rtl; background-image: initial; background-repeat: initial;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(34, 34, 34);"><a href="https://www.asnt.org/MajorSiteSections/Certification/Certificate_Holders/Results.aspx?searchType=Individual&amp;lastName=ferdows&amp;state=&amp;country=&amp;programTypeKey=&amp;recordNumber=" target="_blank" style="color: rgb(17, 85, 204); text-decoration: none; outline: none;"><span style="color: rgb(0, 112, 192);">مدرسین دوره</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;:&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 112, 192);">کارشناسان سطح</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;ASNT III&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 112, 192);">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="color: rgb(0, 112, 192);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;ISO 9712</span></a></span><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34);"></span></font></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80);"><br></div></div><span style="color: rgb(80, 0, 80); text-align: center;"><div style="margin: 0px; padding: 0px 0px 5px; text-align: start;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; overflow: hidden;"><div dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div class="gmail_quote" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div class="gmail_quote" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div class="gmail_quote" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: center; margin: 0px 0px 0.0001pt; font-family: arial, sans-serif; direction: rtl;"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;b titr&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="color: rgb(0, 112, 192); font-family: &quot;b titr&quot;; line-height: 31.3867px;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8268104542/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%B4_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%851395_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en-GB&amp;q=http://s9.picofile.com/file/8268104542/%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2585_%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4%25DB%258C_%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2587_%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C_%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25B4_%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584_%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%25851395_%25D8%25B4%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA_%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AF.pdf.html&amp;source=gmail&amp;ust=1474525940807000&amp;usg=AFQjCNGXvJJmlKhZ-xtEvkYR0-78CGADSA" style="color: rgb(17, 85, 204); line-height: 31.3867px;">دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش نیمسال دوم 1395 شرکت گاماراد</a></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><span lang="AR-SA"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">کلیه دوره ها</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">خارج از ساعات اداری</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">به درخواست شما عزیزان به صورت گروهی و خصوصی برگزار می گردد.</span><span lang="AR-SA"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">به دلیل محدود بودن ظرفیت دوره های آموزشی فوق</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">اولویت با ثبت نام کنندگان قطعی می باشد.</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">از اینکه مرکز آموزشی گاماراد را به عنوان مجری آموزشی خود ا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>​</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">نتخاب</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">می کنید متشکریم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><br></p><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><div dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Samaneh Kafaeiyan</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Training Manager</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Gamma Rad</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Phone + 98 21 &nbsp;442 981 74</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Mobile + 98 91 &nbsp;013 067 37</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12px; line-height: 17px; color: rgb(0, 0, 0); text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Fax &nbsp; &nbsp; + 98 21 &nbsp;442 981 75</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></span></div> text/html 2016-06-05T03:34:11+01:00 gammarad.mihanblog.com سمانه كفاییان شرکت گاماراد برگزار کننده دوره آموزشیVT , CWI تاریخ شروع : شنبه 23/بهمن/1395 مدت دوره :5روز http://gammarad.mihanblog.com/post/167 <p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8268120084/stand_12.jpg"></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 26pt; color: black;"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 26pt; color: black;">شرکت گاماراد برگزار کننده&nbsp;<br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 26pt; color: black;"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 26pt; color: black;"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 36pt;">دوره آموزشی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 36pt;"><font color="#222222">VT , CWI</font></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span dir="LTR" style="font-size: 36pt; color: rgb(34, 34, 34);"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; color: rgb(204, 0, 0);">تاریخ شروع :شنبه 23/بهمن/1395<br>مدت دوره :5روز</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; direction: rtl;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: Cambria, serif; color: rgb(204, 0, 0);"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(34, 34, 34); direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(80, 0, 80);">&nbsp;<u></u><u></u></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(34, 34, 34); direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(80, 0, 80);"><br></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="font-size: 11px; text-align: center; margin: 0px 0px 0.0001pt; direction: rtl;"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;b titr&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="color: rgb(0, 112, 192); font-family: &quot;b titr&quot;; line-height: 31.3867px;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8268104542/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%B4_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%851395_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en-GB&amp;q=http://s9.picofile.com/file/8268104542/%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2585_%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4%25DB%258C_%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2587_%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C_%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25B4_%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584_%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%25851395_%25D8%25B4%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA_%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AF.pdf.html&amp;source=gmail&amp;ust=1474525940807000&amp;usg=AFQjCNGXvJJmlKhZ-xtEvkYR0-78CGADSA" style="color: rgb(17, 85, 204); line-height: 31.3867px;">دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش نیمسال دوم 1395 شرکت گاماراد</a></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(80, 0, 80);">&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(80, 0, 80);"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(80, 0, 80);"><b style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(192, 0, 0);">​</span></b><b style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: Cambria, serif; color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;</span></b><a href="https://www.asnt.org/MajorSiteSections/Certification/Certificate_Holders/Results.aspx?searchType=Individual&amp;lastName=ferdows&amp;state=&amp;country=&amp;programTypeKey=&amp;recordNumber=" target="_blank" style="color: rgb(17, 85, 204); text-decoration: none; outline: none; font-family: 'B Titr'; font-size: 22pt;"><span style="color: rgb(0, 112, 192); text-decoration: none; outline: none; font-family: 'B Titr'; font-size: 22pt;">مدرسین دوره</span><font color="#1155cc" face="B Titr"><span dir="LTR" style="font-size: 22pt;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 22pt;"></span></font><span lang="EN-US" dir="LTR" style="color: rgb(0, 112, 192); text-decoration: none; outline: none; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 22pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;:&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 112, 192); text-decoration: none; outline: none; font-family: 'B Titr'; font-size: 22pt;">کارشناسان سطح</span><font color="#1155cc" face="B Titr"><span dir="LTR" style="font-size: 22pt;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 22pt;"></span></font><span lang="EN-US" dir="LTR" style="color: rgb(0, 112, 192); text-decoration: none; outline: none; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 22pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;ASNT III&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 112, 192); text-decoration: none; outline: none; font-family: 'B Titr'; font-size: 22pt;">و</span><font color="#1155cc" face="B Titr"><span dir="LTR" style="font-size: 22pt;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 22pt;"></span></font><span lang="EN-US" dir="LTR" style="color: rgb(0, 112, 192); text-decoration: none; outline: none; font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 22pt;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;ISO 9712</span></a></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; direction: rtl;"><br></p></div><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">به دلیل محدود بودن ظرفیت دوره های آموزشی فوق</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">اولویت با ثبت نام کنندگان قطعی می باشد.</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">از اینکه مرکز آموزشی گاماراد را به عنوان مجری آموزشی خود ا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>​</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">نتخاب</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">می کنید متشکریم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0);"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><br></p><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><div dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Samaneh Kafaeiyan</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Training Manager</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Gamma Rad</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Phone + 98 21 &nbsp;442 981 74</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Mobile + 98 91 &nbsp;013 067 37</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px; text-align: center;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Fax &nbsp; &nbsp; + 98 21 &nbsp;442 981 75</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div></div></div> text/html 2016-04-27T03:13:41+01:00 gammarad.mihanblog.com سمانه كفاییان دوره آموزشیUT تاریخ شروع :شنبه07/ اسفند/1395 http://gammarad.mihanblog.com/post/164 <div dir="rtl" style="color: rgb(80, 0, 80); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; text-align: center;"><span style="font-size: xx-large; font-family: 'B Titr'; line-height: 31px; text-transform: uppercase;">&nbsp;</span></div><div dir="rtl" style="color: rgb(80, 0, 80); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; text-align: center;"><font color="#000000" style="font-size: xx-large; font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 31px; text-transform: uppercase;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8268120084/stand_12.jpg"></font></div><div dir="rtl" style="color: rgb(80, 0, 80); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; text-align: center;"><br></div><div dir="rtl" style="color: rgb(80, 0, 80); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; text-align: center;"><font color="#000000" style="font-size: xx-large; font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 31px; text-transform: uppercase;">شرکت مدیریت&nbsp;</font><span style="font-size: xx-large; font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 31px; text-transform: uppercase;">مهندسی و با</span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'B Titr'; font-size: xx-large; line-height: 31px; text-transform: uppercase;">زرسی فنی گاماراد</span></div><div dir="rtl" style="color: rgb(80, 0, 80); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'B Titr'; font-size: xx-large; line-height: 31px; text-transform: uppercase;"><br></span></div><div dir="rtl" style="color: rgb(80, 0, 80); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; text-align: center;"><div dir="rtl" style="font-size: 12.8px;"><div dir="RTL" align="center" style="font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0pt; direction: rtl;"><b><span lang="AR-SA" style="color: black; font-family: 'B Titr'; font-size: 36pt;">دوره آموزشی</span></b><b><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Mihan-IransansBold, serif; font-size: 36pt;">UT</span></b></div><div dir="RTL" align="center" style="font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0pt; direction: rtl;"><b><span dir="LTR" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Mihan-IransansBold, serif; font-size: 36pt;"><br></span></b></div><div dir="RTL" align="center" style="font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0pt; direction: rtl;"><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: 'B Titr'; font-size: 14pt;">تاریخ شروع :شنبه07/ اسفند/1395</span></b></div><div dir="RTL" align="center" style="font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0pt; direction: rtl;"><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: 'B Titr'; font-size: 14pt;"><br>مدت دوره :8روز</span></b><b><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0); font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;</span></b><span lang="AR-SA" style="font-family: 'B Titr'; font-size: 9.5pt;"></span></div><div><br></div></div><div dir="rtl" style="font-size: 12.8px;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12.8px;"><div dir="rtl" style="font-size: 12.8px;"><div align="center" style="font-size: 12.8px; color: rgb(80, 0, 80);"><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: large;"><span lang="FA" style="color: rgb(192, 0, 0); font-family: 'B Titr';">​</span></b><b style="font-size: small;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0); line-height: 19.97px; font-family: Cambria, serif; font-size: 14pt;">&nbsp;</span></b><a rel="nofollow" href="https://www.asnt.org/MajorSiteSections/Certification/Certificate_Holders/Results.aspx?searchType=Individual&amp;lastName=ferdows&amp;state=&amp;country=&amp;programTypeKey=&amp;recordNumber=" target="_blank" style="color: rgb(17, 85, 204); font-family: 'B Titr'; font-size: 22pt;"><span style="color: rgb(0, 112, 192); text-decoration: none;">مدرس دوره</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR">&nbsp;</span><span dir="LTR" lang="EN-US" style="color: rgb(0, 112, 192); font-family: 'Times New Roman', serif; text-decoration: none;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;:</span><span style="color: rgb(0, 112, 192); text-decoration: none;">کارشناسان سطح</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="EN-US" style="color: rgb(0, 112, 192); font-family: 'Times New Roman', serif; text-decoration: none;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;&nbsp;ASNT III&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 112, 192); text-decoration: none;">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" lang="EN-US" style="color: rgb(0, 112, 192); font-family: 'Times New Roman', serif; text-decoration: none;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;ISO 9712</span></a>&nbsp;</div><div><br></div></div></span></div></div><div><div dir="ltr" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: small;"><div class="gmail_quote"><div dir="ltr"><div class="gmail_quote"><div dir="ltr"><div class="gmail_quote"><div dir="ltr"><div dir="rtl" style="text-align: center;"><div dir="rtl" style="font-size: 12.8px; color: rgb(80, 0, 80);"><div dir="ltr" style="font-size: 12.8px;"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="rtl" style="font-size: 12.8px;"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="rtl"><div dir="RTL" style="font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 12.8px; margin-bottom: 0pt; direction: rtl;"><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11px; margin: 0px 0px 0.0001pt; font-family: arial, sans-serif; direction: rtl;"><font size="5"><span lang="AR-SA" style="font-family: &quot;b titr&quot;; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span dir="RTL" style="color: rgb(0, 112, 192); font-family: &quot;b titr&quot;; line-height: 31.3867px;"><a href="http://s9.picofile.com/file/8268104542/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%AC%D9%88%D8%B4_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%AF%D9%88%D9%851395_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?hl=en-GB&amp;q=http://s9.picofile.com/file/8268104542/%25D8%25AA%25D9%2582%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2585_%25D8%25A2%25D9%2585%25D9%2588%25D8%25B2%25D8%25B4%25DB%258C_%25D8%25AF%25D9%2588%25D8%25B1%25D9%2587_%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C_%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25B2%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C_%25D8%25AC%25D9%2588%25D8%25B4_%25D9%2586%25DB%258C%25D9%2585%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2584_%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%25851395_%25D8%25B4%25D8%25B1%25DA%25A9%25D8%25AA_%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AF.pdf.html&amp;source=gmail&amp;ust=1474525940807000&amp;usg=AFQjCNGXvJJmlKhZ-xtEvkYR0-78CGADSA" style="color: rgb(17, 85, 204); line-height: 31.3867px;">دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش نیمسال دوم 1395 شرکت گاماراد</a></span></font></p><div><font size="5"><br></font></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><b style="font-size: large; color: rgb(80, 0, 80);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(192, 0, 0);"><div dir="rtl" style="text-align: center; font-size: 12.8px;"><b style="font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt; text-align: left; color: rgb(34, 34, 34);"><span style="color: black; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Samaneh Kafaeiyan</span></b></div></span></b><div dir="rtl"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="rtl"><div dir="ltr"><div dir="ltr"><div dir="rtl"><div dir="ltr"><div style="text-align: center; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="color: rgb(127, 127, 127); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Training Manager<u></u></span></div><div style="margin: 0in 0in 0pt;"><div style="text-align: center; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt;"><span style="color: rgb(127, 127, 127); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Gamma Rad</span></div><div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(127, 127, 127); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13.3333px;"><br></span></div><span style="color: rgb(127, 127, 127); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">Phone + 98 21 &nbsp;442 981 74</span></div></span></div><div style="text-align: center; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="color: rgb(127, 127, 127); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Mobile + 98 91&nbsp; 013 067 37</span></div><div style="text-align: center; font-family: Calibri, sans-serif; font-size: 11pt; margin: 0in 0in 0pt;"><span style="color: rgb(127, 127, 127); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 10pt;">Fax&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + 98 21 &nbsp;</span><span style="color: rgb(127, 127, 127); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13.6px;">442 981 75</span></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div><b style="font-size: large; color: rgb(80, 0, 80);"><div style="text-align: center;"><b><span lang="FA" style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(192, 0, 0);">​</span></b></div></b></div></div></div><br></div></div><br></div></div><br></div></div> text/html 2016-04-18T05:53:14+01:00 gammarad.mihanblog.com سمانه كفاییان دانلود تقویم آموزشی اردیبهشت ماه 1395 http://gammarad.mihanblog.com/post/163 <div><br></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.picofile.com/file/8247836818/%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_951.jpg" alt=""></div><div><b style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; text-align: -webkit-center;"><font size="6" color="#ff00ff" style="color: rgb(17, 85, 204);"><a href="https://mail.google.com/mail/u/0/goog_1246560400" target="_blank" style="color: rgb(17, 85, 204);">​</a>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></b></div><div><div dir="rtl" style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12.8px; font-family: arial, sans-serif; margin: 0px;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8247670534/%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_95.pdf.html" target="" title=""></a></p><div></div><p></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12.8px; font-family: arial, sans-serif; margin: 0px;"><a href="http://s6.picofile.com/file/8247670534/%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_95.pdf.html" target="" title=""><b><span style="font-family: Arial, sans-serif; background-image: initial; background-repeat: initial;"></span></b></a><b><a href="https://mail.google.com/mail/u/0/goog_1246560400" target="_blank" style="color: rgb(17, 85, 204);"><font size="6" color="#ff00ff">​</font></a></b><font size="6" color="#ff00ff"><span style="line-height: 34.24px; font-family: Arial, sans-serif; background-image: initial; background-repeat: initial;"><span lang="AR-SA" dir="RTL" style="color: rgb(17, 85, 204); font-family: 'B Titr';"><a href="http://s6.picofile.com/file/8247670534/%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D9%87%D8%A7_%D9%85%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA_95.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(17, 85, 204);">دانلود تقویم اردیبهشت ماه 1395</a></span></span><span lang="FA" dir="RTL" style="line-height: 34.24px; font-family: 'B Titr';"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12.8px; font-family: arial, sans-serif; margin: 0px;"><font size="6" color="#ff00ff"><span style="line-height: 34.24px; font-family: Arial, sans-serif; background-image: initial; background-repeat: initial;"><br></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12.8px; margin: 0px;"><br></p><div dir="rtl"><div dir="ltr" style="text-align: start;"><div class="gmail_quote"><div dir="ltr"><div class="gmail_quote"><div dir="ltr"><div dir="rtl"><div dir="ltr"><div class="gmail_quote"><div dir="ltr"><span style="text-align: center;"><div dir="rtl"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12.8px; margin: 0px 0px 0.0001pt; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; color: rgb(204, 0, 0);">از اینکه مرکز آموزشی گاماراد را به عنوان مجری آموزشی خود ا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; color: rgb(204, 0, 0);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>​</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; color: rgb(204, 0, 0);">نتخاب</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; color: rgb(204, 0, 0);">می کنید متشکریم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; color: rgb(204, 0, 0);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 12pt; color: rgb(204, 0, 0);"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12.8px; margin: 0px 0px 0.0001pt; direction: rtl;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; color: rgb(204, 0, 0);"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12.8px; margin: 0px 0px 0.0001pt; direction: rtl;"><span dir="LTR" style="font-size: 12pt; color: rgb(204, 0, 0);"><font face="Mihan-IransansBold"><br></font></span></p><div style="text-align: start;"><div dir="ltr"><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0in 0in 0.0001pt;"><b style="font-size: 11pt;"><span style="font-size: 10pt; color: black;"><font face="Mihan-IransansBold">samaneh Kafaeiyan</font></span></b></p><p style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11pt; text-align: center; margin: 0in 0in 0.0001pt;"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(127, 127, 127);"><font face="Mihan-IransansBold">Training Manager<u></u><u></u></font></span></p><p style="margin: 0in 0in 0.0001pt;"></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11pt; text-align: center;"><span style="font-family: Mihan-IransansBold; color: rgb(127, 127, 127); font-size: 10pt;">Gamma Rad</span></div><div style="text-align: center;"><font color="#7f7f7f" face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 13.3333px;"><br></span></font></div><font face="Mihan-IransansBold" style="color: rgb(127, 127, 127); font-size: 10pt;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: 10pt;">Phone + 98 21 &nbsp;442 981 74</span></div></font><p></p><p style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11pt; margin: 0in 0in 0.0001pt;"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(127, 127, 127);"><font face="Mihan-IransansBold">Mobile + 98 91&nbsp; 013 067 37<u></u></font></span></p><p style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 11pt; margin: 0in 0in 0.0001pt;"><font face="Mihan-IransansBold"><span style="font-size: 10pt; color: rgb(127, 127, 127);">Fax&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; + 98 21 &nbsp;</span><span style="color: rgb(127, 127, 127); font-size: 13.6px;">442 981 75</span></font></p><div style="text-align: center; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 12.8px;"><span style="color: rgb(127, 127, 127); font-family: Arial, sans-serif; font-size: 13.6px;"><br></span></div></div></div></div></span></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2016-04-05T00:00:40+01:00 gammarad.mihanblog.com سمانه كفاییان ​​​شرکت گاماراد برگزار کننده دوره آموزشیPT&MT تاریخ شروع : شنبه 28/ فروردین /1395 http://gammarad.mihanblog.com/post/161 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8245907900/unnamed.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span dir="LTR" style="font-size: 26pt; color: black;">​​​</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 26pt; color: black;">شرکت گاماراد برگزار کننده&nbsp;<br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 26pt; color: black;"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 26pt; color: black;"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 36pt;">دوره آموزشی<font color="#222222">PT&amp;MT</font></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span dir="LTR" style="font-size: 36pt; color: rgb(34, 34, 34);"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; color: rgb(204, 0, 0);">تاریخ شروع : شنبه 28/ فروردین /1395<br>مدت دوره :6روز</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; direction: rtl;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: Cambria, serif; color: rgb(204, 0, 0);"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(34, 34, 34); direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(80, 0, 80);">&nbsp;<u></u><u></u></span></p><div style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; text-align: start;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 22pt; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(80, 0, 80);"><span style="color: rgb(0, 112, 192); font-size: 22pt; font-family: 'B Titr';"><a href="http://s7.picofile.com/file/8242217442/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%84_1395_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(17, 85, 204); text-decoration: none; outline: none;">دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش</a></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(80, 0, 80);"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(80, 0, 80);"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(80, 0, 80);"><a href="http://s7.picofile.com/file/8242217442/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%84_1395_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(17, 85, 204); text-decoration: none; outline: none;"><span style="font-size: 22pt; font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 112, 192);">نیمسال اول 1395 شرکت گاماراد</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: rgb(80, 0, 80);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(80, 0, 80);"><u></u><u></u></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: rgb(80, 0, 80);"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: rgb(80, 0, 80);"></span></p><div style="font-size: 12.8px;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(80, 0, 80);"><b style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(192, 0, 0);">​</span></b><b style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: Cambria, serif; color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;</span></b><a href="https://www.asnt.org/MajorSiteSections/Certification/Certificate_Holders/Results.aspx?searchType=Individual&amp;lastName=ferdows&amp;state=&amp;country=&amp;programTypeKey=&amp;recordNumber=" target="_blank" style="color: rgb(17, 85, 204); font-family: 'B Titr'; font-size: 22pt;"><span style="color: rgb(0, 112, 192); font-family: 'B Titr'; font-size: 22pt; text-decoration: none;">مدرسین دوره</span><font color="#1155cc" face="B Titr"><span dir="LTR" style="font-size: 22pt;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 22pt;"></span></font><span lang="EN-US" dir="LTR" style="color: rgb(0, 112, 192); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 22pt; text-decoration: none;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;:&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 112, 192); font-family: 'B Titr'; font-size: 22pt; text-decoration: none;">کارشناسان سطح</span><font color="#1155cc" face="B Titr"><span dir="LTR" style="font-size: 22pt;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 22pt;"></span></font><span lang="EN-US" dir="LTR" style="color: rgb(0, 112, 192); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 22pt; text-decoration: none;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;ASNT III&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 112, 192); font-family: 'B Titr'; font-size: 22pt; text-decoration: none;">و</span><font color="#1155cc" face="B Titr"><span dir="LTR" style="font-size: 22pt;"></span><span dir="LTR" style="font-size: 22pt;"></span></font><span lang="EN-US" dir="LTR" style="color: rgb(0, 112, 192); font-family: 'Times New Roman', serif; font-size: 22pt; text-decoration: none;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;ISO 9712</span></a></span></p><div><br></div></div><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; padding: 0px; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(80, 0, 80);"><u></u>&nbsp;</span></p></div><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><span lang="AR-SA"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium; color: rgb(204, 0, 0);">کلیه دوره ها</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium; color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium; color: rgb(204, 0, 0);">خارج از ساعات اداری</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium; color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium; color: rgb(204, 0, 0);">به درخواست شما عزیزان به صورت گروهی و خصوصی برگزار می گردد.</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">به دلیل محدود بودن ظرفیت دوره های آموزشی فوق</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">اولویت با ثبت نام کنندگان قطعی می باشد.</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">از اینکه مرکز آموزشی گاماراد را به عنوان مجری آموزشی خود ا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>​</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">نتخاب</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">می کنید متشکریم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><br></p><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><div dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Samaneh Kafaeiyan</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Training Manager</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Gamma Rad</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Phone + 98 21 &nbsp;442 981 74</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Mobile + 98 91 &nbsp;013 067 37</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Fax &nbsp; &nbsp; + 98 21 &nbsp;442 981 75</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div></div></div></div> text/html 2016-04-04T23:46:24+01:00 gammarad.mihanblog.com سمانه كفاییان ​​​شرکت گاماراد برگزار کننده دوره آموزشیVT , CWI تاریخ شروع : پنجشنبه 19/ فروردین /1395 http://gammarad.mihanblog.com/post/159 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s7.picofile.com/file/8245906968/unnamed_1_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span dir="LTR" style="font-size: 26pt; color: black;">​​​</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 26pt; color: black;">شرکت گاماراد برگزار کننده&nbsp;<br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 26pt; color: black;"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 26pt; color: black;"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 36pt;">دوره آموزشی</span><span lang="AR-SA" style="font-size: 36pt;"><font color="#222222">VT , CWI</font></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span dir="LTR" style="font-size: 36pt; color: rgb(34, 34, 34);"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-size: 12.8px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; color: rgb(204, 0, 0);">تاریخ شروع : پنجشنبه 19/ فروردین /1395<br>مدت دوره :5روز</span></b><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;</span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(80, 0, 80); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; direction: rtl;"><b><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: Cambria, serif; color: rgb(204, 0, 0);"><br></span></b></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(34, 34, 34); direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(80, 0, 80);">&nbsp;<u></u><u></u></span></p><div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.8px; text-align: start;"><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 22pt; color: rgb(0, 112, 192);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(80, 0, 80);"><span style="color: rgb(0, 112, 192); font-size: 22pt; font-family: 'B Titr'; text-decoration: none;"><a href="http://s7.picofile.com/file/8242217442/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%84_1395_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(17, 85, 204);">دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش </a></span></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(80, 0, 80);"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(80, 0, 80);"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(80, 0, 80);"><a href="http://s7.picofile.com/file/8242217442/%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_%D9%86%DB%8C%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%88%D9%84_1395_%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA_%DA%AF%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF.pdf.html" target="_blank" style="color: rgb(17, 85, 204);"><span style="font-size: 22pt; font-family: 'B Titr'; color: rgb(0, 112, 192); text-decoration: none;">نیمسال اول 1395 شرکت گاماراد</span></a></span><span lang="AR-SA" style="font-size: 13.5pt; color: rgb(80, 0, 80);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(80, 0, 80);"><u></u><u></u></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(80, 0, 80);"><u></u>&nbsp;</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(80, 0, 80);"><br></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0in 0in 0.0001pt; font-size: 12pt; font-family: 'Times New Roman', serif; text-align: center; direction: rtl;"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(80, 0, 80);"><b style="font-family: arial, sans-serif; font-size: large; color: rgb(34, 34, 34);"><span lang="FA" style="font-family: 'B Titr'; color: rgb(192, 0, 0);">​</span></b><b style="font-family: arial, sans-serif; font-size: small;"><span lang="AR-SA" style="font-size: 14pt; line-height: 19.9733px; font-family: Cambria, serif; color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;</span></b><a href="https://www.asnt.org/MajorSiteSections/Certification/Certificate_Holders/Results.aspx?searchType=Individual&amp;lastName=ferdows&amp;state=&amp;country=&amp;programTypeKey=&amp;recordNumber=" target="_blank" style="color: rgb(17, 85, 204); font-family: 'B Titr'; font-size: 22pt;"><span style="color: rgb(0, 112, 192); text-decoration: none;">مدرسین دوره</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(0, 112, 192); text-decoration: none;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;:&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 112, 192); text-decoration: none;">کارشناسان سطح</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(0, 112, 192); text-decoration: none;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;ASNT III&nbsp;</span><span style="color: rgb(0, 112, 192); text-decoration: none;">و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span lang="EN-US" dir="LTR" style="font-family: 'Times New Roman', serif; color: rgb(0, 112, 192); text-decoration: none;"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>&nbsp;ISO 9712</span></a></span></p></div><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><span lang="AR-SA"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">&nbsp;</font></span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium; color: rgb(204, 0, 0);">کلیه دوره ها</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium; color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium; color: rgb(204, 0, 0);">خارج از ساعات اداری</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium; color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-family: Mihan-IransansBold; font-size: medium; color: rgb(204, 0, 0);">به درخواست شما عزیزان به صورت گروهی و خصوصی برگزار می گردد.</span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">به دلیل محدود بودن ظرفیت دوره های آموزشی فوق</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">اولویت با ثبت نام کنندگان قطعی می باشد.</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><font face="Mihan-IransansBold" size="3"><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">از اینکه مرکز آموزشی گاماراد را به عنوان مجری آموزشی خود ا</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>​</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">نتخاب</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);">می کنید متشکریم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="color: rgb(204, 0, 0);"><span dir="LTR"></span><span dir="LTR"></span>.</span><span lang="AR-SA" style="color: rgb(204, 0, 0);"></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="margin: 0px 0px 0.0001pt; padding: 0px; direction: rtl;"><br></p><div style="margin: 0px; padding: 0px;"><div dir="ltr" style="margin: 0px; padding: 0px;"><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Samaneh Kafaeiyan</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Training Manager</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Gamma Rad</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Phone + 98 21 &nbsp;442 981 74</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Mobile + 98 91 &nbsp;013 067 37</font></div><div style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 17px;"><font size="4" face="Mihan-IransansBold">Fax &nbsp; &nbsp; + 98 21 &nbsp;442 981 75</font></div><div><font size="4" face="Mihan-IransansBold"><br></font></div></div></div></div>