گاماراد مرکز تخصصی آموزش دوره های بازرسی فنی

▬ تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش نیمسال دوم 1397
▬ ​دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش نیمسال اول 1397 شرکت گاماراد
▬ دوره آموزشیVT , CWI تاریخ شروع :شنبه 2 تیر 97
▬ شرکت گاماراد برگزار کننده دوره آموزشیPT,MT تاریخ شروع : شنبه 27/ خرداد/1397
▬ شرکت گاماراد - چگونه در جلسات مصاحبه عالی باشیم
▬ شرکت مدیریت مهندسی و بازرسی فنی گاماراد دوره آموزشیUT تاریخ شروع :شنبه19 خرداد 97مدت دوره :8روز
▬ ​​​شرکت گاماراد برگزار کننده دوره آموزشیWPS & PQR تاریخ شروع : شنبه 23/ خرداد /1396
▬ شرکت مدیریت مهندسی و بازرسی فنی گاماراد دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش نیمسال اول 1396
▬ تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش بهمن 1395
▬ دانلود تقویم آموزشی دوره های بازرسی جوش نیمسال دوم 1395 شرکت گاماراد
▬ شرکت گاماراد برگزار کننده دوره آموزشی بازرسی مایعات نافذ و ذرات مغناطیسی PT&MTتاریخ شروع :شنبه 21/12/1395
▬ شرکت گاماراد برگزار کننده دوره آموزشیVT , CWI تاریخ شروع : شنبه 23/بهمن/1395 مدت دوره :5روز
▬ دوره آموزشیUT تاریخ شروع :شنبه07/ اسفند/1395
▬ دانلود تقویم آموزشی اردیبهشت ماه 1395
▬ ​​​شرکت گاماراد برگزار کننده دوره آموزشیPT&MT تاریخ شروع : شنبه 28/ فروردین /1395